Girişimci DestekleriGirişimcilik

Genç Girişimci Bağ-Kur Teşvik Uygulaması Genelgesi Yayınlandı

“Genç Girişimciye Bağ-Kur Desteği” başlıklı önceki tarihli yazımızda bahsettiğimiz ve ilk defa sigortalı sayılacak 29 yaş altındaki girişimciler çok önemli olduğunu düşündüğümüz 1 yıllık Bağkur teşviğinin genelgesinin yayınlanmasını bizler de heyecanla bekliyorduk. Bugün itibarıyla konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2018/28 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.

İlgili genelgeyi aşağıda sizlere sunuyoruz.

Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, 18/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ise 1/6/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecek işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

Kapsama Giren Sigortalılar

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılır.

Sigortalıların Faydalanma Şartları

 • İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen Kurumumuzca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

Örnek: 1/7/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 1/7/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Örnek: Sigortalı (A), sigortalı (B) ve sigortalı (C), 1/7/2018 tarihinde adi ortaklık şeklinde lokanta işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte sigortalı (A) 27, sigortalı (B) 29, sigortalı (C) ise 32 yaşındadır. Buna göre; sigortalı (C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

Örnek: Sigortalı (D), 1/7/2018 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.

Örnek: 1/6/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve teşvikten yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (C), söz konusu teşvikten üç ay yararlandıktan sonra 1/9/2018 tarihinde vefat etmiştir. İşletmeyi devralan eş teşvike ilişkin diğer şartları taşımaktadır. Buna göre, sigortalı (C)’nin eşi faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

Örnek: 3/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan sigortalı (S), 1/7/2018 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti sigortalı (S)’nin 20 yaşındaki oğlu (R) devralmıştır. Büfe işletmeciliğini devralan sigortalı (R) teşvike ilişkin diğer şartları da taşımaktadır. Buna göre, sigortalı (R), faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

 • Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Örnek: Doğum tarihi 13/8/1990 olan sigortalı (B)’nin 27/10/2018 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı başladığı varsayıldığında, mükellefiyet kaydının başladığı tarihte yaşı 28 yıl 2 ay 14 gündür. Sigortalı (B) tescil tarihinde yaş şartını yerine getirdiğinden 27/10/2018 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca prim teşviğinden yararlanacaktır.

 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Sigortalıların Tescil İşlemleri

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Prim teşvikinden yararlanmakta iken sigortalılıkları sona erenlerden bir yıllık süre içinde sigortalılığı tekrar başlatılanların kalan aylar için prim teşvikinden yararlanması mümkün olmamakla birlikte; sigortalılığın 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında başka bir işverenin yanında hizmet akdiyle çalışılmaya başlanması nedeniyle sona erdiği durumlarda, bir yıllık süre içinde hizmet akdiyle olan çalışmanın sona ermesi ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın tekrar başlatılması halinde kalan aylar için prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Sigortalıların Beyan İşlemleri ve Teşvikten Yararlanma Süreleri

Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlendiğinden bu kapsamdaki sigortalıların beyanları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilmeyecek, 1/6/2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacaktır.

Teşvikten Yanlış veya Yersiz Yararlandığı Tespit Edilen Sigortalılara İlişkin Yapılacak İşlemler

Daha önce teşvikten yararlandığı halde sigortalılık bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalının, yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilerek prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

Muhasebe İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin sigorta primlerinin Hâzinece karşılanabilmesi amacıyla Muhasebe birimlerince yapılacak olan işlemler, Strateji Geliştirme Başkanlığınca ayrıca açıklanacaktır.

Benzer Makaleler

29 yorum ;

 1. Merhaba,
  02.10.1993 doğumluyum. 2016 kasım ayından 2018 Mayıs ayına kadar bir firmada işçi olarak çalıştım. 26.06.2018 tarihinde ise kendi adıma iş yeri kurarak ticari faaliyete başlamış bulunmaktayım. 4B kapsamında BAĞ-KUR’lu görünüyorum.
  Genç girişimcilik yasasından faydalanabilirmiyim. bu konuda bilgi ve desteğinizi rica ederim.

  Saygılarımla,

  1. Lütfiye bey merhaba,

   Genç girişimciler için Gelir Vergisi istisnası ve Bağkur prim desteğinden faydalanabilirsiniz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 2. Teşvikten faydalanmak için ayrıca birşey yapmaya gerek varmı acaba biz 25.06.2018 de dükkan açılışı yaptık tüm şartları taşıyoruz fakat bağkur borcu çıkıyor

  1. Genelge yayınlanmadan önce açılış yaptığınız için borç tahakkuk etmiştir. Bağkur borçları silecek , daha hızlı işlem için sosyal güvenlik müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilirsiniz.

  1. Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle bu istisnadan yararlanabilirsiniz.

 3. 2015 yılında limited şirketine 10ay boyunca ortakligim vardı daha sonra ayrildim. Yeniden bir iş kursam bu imkanlardan faydalanabilir miyim

  1. Ortaklığınız boyunca Bağ-Kur primi Tahakkuk etti ise Yeniden iş kursanız bile bu teşvikten yararlanamazsınız.

   Mali Müşavir Tarık ÖNAL

 4. Merhabalar 1994 doğumluyum şuan sadece aile üzerinden SSK lıyım bide açacağımız işe göre mi teşvik veriliyor Açacağım İş Reklam Ajansı Yararlanabilirmiyim

 5. Abdullah bey merhaba,
  Avukat olarak bir büroda 4/a lı olarak çalışmaya başlasam 29 yaşından önce ofisimi açtığımda yine 1 yıllık bağkur ödemesinden faydalanabilir miyim?

  1. Zehra hanım,
   29 Yaşınızı doldurmadan genç girişimci gelir vergisi istisnasından faydalanacak şekilde ofisinizi açarsanız hem 1 yıllık bağkur desteğinden hemde 3 yıl boyunca 75.000,00 TL tutarındaki gelir vergisi istisnasından faydalanabilirsiniz.
   Muhasebe, vergi, bağkur ve sgk ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana mail ya da telefon yolu ile ulaşabilirsiniz.

   Mali Müşavir Abdullah KAYA
   0536 569 70 97
   [email protected]

   1. Bağkur desteğinden yararlanmazsınız kanunda ilk defa sigortalı sayınlar İçin bu durum mevcut

 6. Merhabalar,
  Home ofis şeklinde avukatlık yapmamız durumunda teşvikten yararlanabilir miyiz? Teşekkürler.

 7. Merhaba,

  08.08.2018 tarihinde basit usul olarak ticari taksicilik yapmaktayım. Bağkur başlangıç tarihim 08.08.2018 dir.
  Genç girişimci şartlarını taşımaktayım. 1 yol boyunca bağkur teşviğinden faydalana bilirmiyim.
  Nasıl başvura bilirim.

  1. Şafak bey,
   Basit usul vergi mükellefleri ile ilgili farklı bir durum var durum kısaca şöyle;
   Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir).”

   Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler. Mezkur madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlananlar basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indiriminden yararlanamaz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 8. Merhaba ben 27 yaşındayım, ortağım 25 yaşında adi ortaklığımız var. Biz yerimizi 2 mart 2018 de açtık, haziranda açanlar diye görünüyor ama biz bagkurumuzu yatiramiyoruz, kazancimiz buna yetmiyor. Biz de bir dilekçe ile buna katilamaz miyiz?

  1. Ümit bey ,

   Bağkur desteğinden faydalanamazsınız ama yıllık 75.000,00 tl tutarındaki gelir vergisi istisnasından faydalanabilirsiniz.

   Daha detaylı bilgi almak isterseniz 0536 569 70 97 den beni arayabilirsiniz.

   Abdullah Kaya

 9. merhaba ben 26 yaşındayım 2018 temmuz ayında mimar olarak şahış şirketi kurdum ve genc girişimciler için olan bağkur desteğinden faydalanıyorum. inşaat piyasındaki aksaklıklardan dolayı başka bir şirkette bir kaç aylıgına sigortalı olarak çalışmayı düşünüyorum tabi bu sürede şahıs şirketimi kapatmıyacağım daha sonra tekrar kendi işime dönsem 2019 yılı temmuz ayına kadar bağkur destegim tekrar aktifleşir mi acaba ?

 10. merhaba daha önce şahıs firmamız vardı şimdi yeni limited şirketi kurdum şahıs firmam hala açık ortağım yok bağkurdan faydalana biliyormuyum acaba

 11. Abdullah bey, bütün şartları yerine getirmek üzereyiz ancak konuya vergi daireleri dahil birçok kurum vakıf değil. Bu yüzden, bilgilendirmeleriniz için teşekkürler. Sorum şu: Şirketi kurduktan sonra bu muaflık kendiliğinden başlayacak mı yoksa bizim bizzat müracaat etmemiz mi gerekiyor?

  1. Umut bey,
   Şahıs şirketinizin açılış evraklarını verirken özellikle genç girişimci gelir vergisi istisnasından yararlanmak istediğiniz belirtip açılış işlemi yapıldıktan sonra bağkura verilmek üzere genç girişimci olduğunuzu gösterir bir yazı var onu talep ediniz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

   1. Merhaba; 2019 ocak ayında şirket açmayı düşünüyorum..bütün şartları sağlıyorum..Kanun 2019 da geçerli midir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close