Girişimci DestekleriGirişimcilik

Genç Girişimci Bağ-Kur Teşvik Uygulaması Genelgesi Yayınlandı

“Genç Girişimciye Bağ-Kur Desteği” başlıklı önceki tarihli yazımızda bahsettiğimiz ve ilk defa sigortalı sayılacak 29 yaş altındaki girişimciler çok önemli olduğunu düşündüğümüz 1 yıllık Bağkur teşviğinin genelgesinin yayınlanmasını bizler de heyecanla bekliyorduk. Bugün itibarıyla konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 2018/28 sayılı Genelgesi yayınlanmıştır.

İlgili genelgeyi aşağıda sizlere sunuyoruz.

Genel Açıklamalar

Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, 18/5/2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, uygulamaya ise 1/6/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır. Söz konusu hükmün uygulanmasına ilişkin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince yürütülecek işlemler aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.

Kapsama Giren Sigortalılar

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılır.

Sigortalıların Faydalanma Şartları

 • İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen Kurumumuzca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

Örnek: 1/7/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 1/7/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)
 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde, sadece bir ortak, bu ortaklar arasından da en genç olanı faydalanacaktır. Sigortalıların, prim teşvikinden faydalanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı teşvik şartlarını taşımaları gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin teşvik şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da sigorta prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

Örnek: Sigortalı (A), sigortalı (B) ve sigortalı (C), 1/7/2018 tarihinde adi ortaklık şeklinde lokanta işletmeciliği faaliyetine başlamış olup faaliyete başlanıldığı tarihte sigortalı (A) 27, sigortalı (B) 29, sigortalı (C) ise 32 yaşındadır. Buna göre; sigortalı (C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri prim teşvikinden yararlanamayacaktır.

 • Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

Örnek: Sigortalı (D), 1/7/2018 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Sigortalı (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, prim teşvikinden faydalanması mümkün olmayacaktır.

Örnek: 1/6/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve teşvikten yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (C), söz konusu teşvikten üç ay yararlandıktan sonra 1/9/2018 tarihinde vefat etmiştir. İşletmeyi devralan eş teşvike ilişkin diğer şartları taşımaktadır. Buna göre, sigortalı (C)’nin eşi faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

Örnek: 3/5/2003 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan sigortalı (S), 1/7/2018 tarihinde vefat etmiş olup faaliyeti sigortalı (S)’nin 20 yaşındaki oğlu (R) devralmıştır. Büfe işletmeciliğini devralan sigortalı (R) teşvike ilişkin diğer şartları da taşımaktadır. Buna göre, sigortalı (R), faaliyetinin başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca prim teşvikinden yararlanacaktır.

 • Sigortalının vergi mükellefiyet başlangıç tarihi ve sigortalılık tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Örnek: Doğum tarihi 13/8/1990 olan sigortalı (B)’nin 27/10/2018 tarihinde vergi mükellefiyet kaydı başladığı varsayıldığında, mükellefiyet kaydının başladığı tarihte yaşı 28 yıl 2 ay 14 gündür. Sigortalı (B) tescil tarihinde yaş şartını yerine getirdiğinden 27/10/2018 tarihinden itibaren 1 yıl boyunca prim teşviğinden yararlanacaktır.

 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

Sigortalıların Tescil İşlemleri

Prim teşvikinden yararlanmak isteyen sigortalıların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalandığına dair sorgulamanın Başkanlığımız ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında karşılıklı veri transferi aracılığı ile internet üzerinden yapılmasına istinaden tescil işlemleri yapılacaktır. Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı ile karşılıklı veri transferi yapılıncaya kadar teşvikten yararlanmak isteyen sigortalının 193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında kazanç istisnasından faydalandığına dair belgeyi bağlı bulunduğu vergi dairesinden alarak sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Prim teşvikinden yararlanmakta iken sigortalılıkları sona erenlerden bir yıllık süre içinde sigortalılığı tekrar başlatılanların kalan aylar için prim teşvikinden yararlanması mümkün olmamakla birlikte; sigortalılığın 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında başka bir işverenin yanında hizmet akdiyle çalışılmaya başlanması nedeniyle sona erdiği durumlarda, bir yıllık süre içinde hizmet akdiyle olan çalışmanın sona ermesi ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılığın tekrar başlatılması halinde kalan aylar için prim teşvikinden yararlanılabilecektir.

Sigortalıların Beyan İşlemleri ve Teşvikten Yararlanma Süreleri

Prim teşvikinden yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı olarak belirlendiğinden bu kapsamdaki sigortalıların beyanları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince kabul edilmeyecek, 1/6/2018 tarihi ve sonrasına beyan girişi yapılsa dahi aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden tahakkuk ettirilecektir. Sigortalılar söz konusu teşvikten tescil tarihinden itibaren bir yıl süreyle yararlandırılacaktır.

Teşvikten Yanlış veya Yersiz Yararlandığı Tespit Edilen Sigortalılara İlişkin Yapılacak İşlemler

Daha önce teşvikten yararlandığı halde sigortalılık bilgilerinde sonradan yapılan değişiklikler nedeniyle teşvikten yararlandığı dönemlerde teşvik uygulamasından yararlanamayacak duruma düştüğü anlaşılan sigortalının, yararlanmış olduğu teşvikler iptal edilerek prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

Muhasebe İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi kapsamına giren sigortalılara ilişkin sigorta primlerinin Hâzinece karşılanabilmesi amacıyla Muhasebe birimlerince yapılacak olan işlemler, Strateji Geliştirme Başkanlığınca ayrıca açıklanacaktır.

Benzer Makaleler

142 Yorum

 1. Merhaba,
  02.10.1993 doğumluyum. 2016 kasım ayından 2018 Mayıs ayına kadar bir firmada işçi olarak çalıştım. 26.06.2018 tarihinde ise kendi adıma iş yeri kurarak ticari faaliyete başlamış bulunmaktayım. 4B kapsamında BAĞ-KUR’lu görünüyorum.
  Genç girişimcilik yasasından faydalanabilirmiyim. bu konuda bilgi ve desteğinizi rica ederim.

  Saygılarımla,

  1. Lütfiye bey merhaba,

   Genç girişimciler için Gelir Vergisi istisnası ve Bağkur prim desteğinden faydalanabilirsiniz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 2. Teşvikten faydalanmak için ayrıca birşey yapmaya gerek varmı acaba biz 25.06.2018 de dükkan açılışı yaptık tüm şartları taşıyoruz fakat bağkur borcu çıkıyor

  1. Genelge yayınlanmadan önce açılış yaptığınız için borç tahakkuk etmiştir. Bağkur borçları silecek , daha hızlı işlem için sosyal güvenlik müdürlüklerine şahsen başvuru yapabilirsiniz.

   1. 1 mayıs 2018 de açılış yaptık 1 haziranda yürülüğe girdik bu kişi 29 yaşını doldurmamış muafiyetten yararlanabilirmi yani bağkur borcu silinebilir mi

     1. Abdullah bey ben genç girişimci basvurusunda bulunmadan 1 yıl bagkur ödedim daha sonra basvuru yaptım ve ödediğimi geri aldım aldıgım gunden ıtıbaren bagkur prım ödemem gorunmeye basladı 29 yas hâlâ dolmuş değil bir bilginiz varmıdır

   2. Merhaba. 11 aylık genç girisimciyim muhasebecim borcun 12. Ayda silinecegini söyledi ama yine de tereddüt ediyorum. Çünkü ödenmediği için 2000 liraya yakın ceza borcu da gözüküyor. Bu konuda bilginiz varsa bana da açıklayabilir misiniz? Normal mi bu durum?

  1. Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle bu istisnadan yararlanabilirsiniz.

   1. Teşvikten sadece gerçek kişi statüsünde ki şirketlerin yararlanabileceğine dair genelge maddesi tam olarak hangisi olmaktadır? Muhasebecim ile sorun yaşıyoruz bu konuda. Limited şirketine sahibim ve bu destekten faydalanabileceğimi beyan etmişti. Şuanda SGK borçlarım birikmekte ve KOSGEB destek alma konusunda bu yüzden sıkıntı yaşamaktayım. Bunu muhasebecime izah etmem için genelge maddesini bulmam gerekmektedir. Yardımcı olursanız çok memnun kalırım.

    1. İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen Kurumumuzca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

     Abdullah Kaya
     0536 569 70 97

 3. 2015 yılında limited şirketine 10ay boyunca ortakligim vardı daha sonra ayrildim. Yeniden bir iş kursam bu imkanlardan faydalanabilir miyim

   1. ÜSTADIM MERHABA, 2020 agustos ayında tek ortaklı bir limited şirket kuruldu ,bu ortak 23 yaşında ve ilk defa vergi dairesinde işi olmuş,bağkur teşvikinden yararlanır mı acaba ?

  1. Ortaklığınız boyunca Bağ-Kur primi Tahakkuk etti ise Yeniden iş kursanız bile bu teşvikten yararlanamazsınız.

   Mali Müşavir Tarık ÖNAL

 4. Merhabalar 1994 doğumluyum şuan sadece aile üzerinden SSK lıyım bide açacağımız işe göre mi teşvik veriliyor Açacağım İş Reklam Ajansı Yararlanabilirmiyim

 5. Abdullah bey merhaba,
  Avukat olarak bir büroda 4/a lı olarak çalışmaya başlasam 29 yaşından önce ofisimi açtığımda yine 1 yıllık bağkur ödemesinden faydalanabilir miyim?

  1. Zehra hanım,
   29 Yaşınızı doldurmadan genç girişimci gelir vergisi istisnasından faydalanacak şekilde ofisinizi açarsanız hem 1 yıllık bağkur desteğinden hemde 3 yıl boyunca 75.000,00 TL tutarındaki gelir vergisi istisnasından faydalanabilirsiniz.
   Muhasebe, vergi, bağkur ve sgk ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana mail ya da telefon yolu ile ulaşabilirsiniz.

   Mali Müşavir Abdullah KAYA
   0536 569 70 97
   analiz1sm@gmail.com

   1. Bağkur desteğinden yararlanmazsınız kanunda ilk defa sigortalı sayınlar İçin bu durum mevcut

 6. Merhabalar,
  Home ofis şeklinde avukatlık yapmamız durumunda teşvikten yararlanabilir miyiz? Teşekkürler.

 7. Merhaba,

  08.08.2018 tarihinde basit usul olarak ticari taksicilik yapmaktayım. Bağkur başlangıç tarihim 08.08.2018 dir.
  Genç girişimci şartlarını taşımaktayım. 1 yol boyunca bağkur teşviğinden faydalana bilirmiyim.
  Nasıl başvura bilirim.

  1. Şafak bey,
   Basit usul vergi mükellefleri ile ilgili farklı bir durum var durum kısaca şöyle;
   Basit usulde tespit edilen ticari kazançların yıllık 8.000 Türk lirasına kadar olan kısmı (Bu Kanunun mükerrer 20. maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalananlar bu bent hükmünden yararlanamaz. Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir).”

   Ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerden genç girişimcilere ilişkin kazanç istisnası ile 8.000 Türk liralık indirime ilişkin şartları birlikte taşıyanlar, söz konusu istisna veya indirimin hangisinden faydalanacaklarını kendileri belirler. Mezkur madde hükmünden de açıkça anlaşılacağı üzere genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlananlar basit usule tabi mükelleflere uygulanacak kazanç indiriminden yararlanamaz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 8. Merhaba ben 27 yaşındayım, ortağım 25 yaşında adi ortaklığımız var. Biz yerimizi 2 mart 2018 de açtık, haziranda açanlar diye görünüyor ama biz bagkurumuzu yatiramiyoruz, kazancimiz buna yetmiyor. Biz de bir dilekçe ile buna katilamaz miyiz?

  1. Ümit bey ,

   Bağkur desteğinden faydalanamazsınız ama yıllık 75.000,00 tl tutarındaki gelir vergisi istisnasından faydalanabilirsiniz.

   Daha detaylı bilgi almak isterseniz 0536 569 70 97 den beni arayabilirsiniz.

   Abdullah Kaya

 9. merhaba ben 26 yaşındayım 2018 temmuz ayında mimar olarak şahış şirketi kurdum ve genc girişimciler için olan bağkur desteğinden faydalanıyorum. inşaat piyasındaki aksaklıklardan dolayı başka bir şirkette bir kaç aylıgına sigortalı olarak çalışmayı düşünüyorum tabi bu sürede şahıs şirketimi kapatmıyacağım daha sonra tekrar kendi işime dönsem 2019 yılı temmuz ayına kadar bağkur destegim tekrar aktifleşir mi acaba ?

 10. merhaba daha önce şahıs firmamız vardı şimdi yeni limited şirketi kurdum şahıs firmam hala açık ortağım yok bağkurdan faydalana biliyormuyum acaba

   1. meraba. 03.12.2018 vergi açılış yaptik. 03.02.2019 ise başlama olarak evraklarimizi yapıp vergi dairesine geldik. hersey yolunda giderken ilgili memur bize vergi acilisi ile ise baslama arasında 10 gun olmali dedi. fakat biz oyle bir sey goremedik genelgede. aslı varmıdır?

    1. Filiz hanım memur işe başlama tarihiniz 03/12/2018 ise en geç 13/12/2018 de başvurabilirsiniz demek istemiş.

     Mali Müşavir Abdullah Kaya
     0536 569 70 97

 11. Abdullah bey, bütün şartları yerine getirmek üzereyiz ancak konuya vergi daireleri dahil birçok kurum vakıf değil. Bu yüzden, bilgilendirmeleriniz için teşekkürler. Sorum şu: Şirketi kurduktan sonra bu muaflık kendiliğinden başlayacak mı yoksa bizim bizzat müracaat etmemiz mi gerekiyor?

  1. Umut bey,
   Şahıs şirketinizin açılış evraklarını verirken özellikle genç girişimci gelir vergisi istisnasından yararlanmak istediğiniz belirtip açılış işlemi yapıldıktan sonra bağkura verilmek üzere genç girişimci olduğunuzu gösterir bir yazı var onu talep ediniz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

   1. Merhaba; 2019 ocak ayında şirket açmayı düşünüyorum..bütün şartları sağlıyorum..Kanun 2019 da geçerli midir?

 12. Abdullah Kaya bey merhabalar, benim sorum biraz istisna olacak ama bunu merak eden onlarca kişi var. Bu teşvikler(Bağkur ve gelir vergisi vb. teşvikler) “ilk kez mükellefiyet açacak” olan mükellefler için deniliyor. Ben daha önce mükellefiyet oluşturmadım (kendi isteğimle) fakat vergi dairesinin adıma açtığı resen mükellefiyet var. Bu durum teşviklerden yararlanmama engel midir?

  Açmayı düşündüğüm mükellefiyet türüm LTD. olacak, buda bir engel mi?

  1. Merhaba,

   Her ne sebeple olursa olsun adınıza daha önce açılmış bir mükellefiyet kaydı var ise bu teşviklerde yararlanamazsınız. Ayrıca bu teşvikler sadece Gelir vergisi mükellefleri için geçerli teşviklerdir. Limited Şirketler bu teşviklerden faydalanamaz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 13. merhaba. 2013te basit usülde evde home ofis bilgisayardan tasarım işleri yapıyordum. 2015 te kapattım. şimdi tekrar açsam yine basit usul olmak şartıyla, bağkur desteğinden faydalanabilirmiyim?

   1. Bir avukat arkadaşımla birlikte 10/12/2018 de avukat ortaklığı şeklinde vergi açılışımız yapıldı. Ortak arkadaşımın 01/06/2018 tarihinden önce başka bir ilçede vergi açılışı yapılmış ve aktif olarak kullandığı ofisi bulunmaktaydı. Bu sebeple o prim muafiyet şartlarını taşımıyor ancak benim tüm şartlarım uyuyor. Muhasebecimşz de ortaklık şeklinde vergi açılışı yapsak bile benim prim muafiyetinden yararlanacağımı, bu durumun benim yararıma olduğunu söyledi. Ancak bugün vergi dairesinden prim muafiyetinden yararlanmayacağımı, ortağımın şartları taşımaması sebebiyle benim için de teşvikten yararlanmanın mümkün olmadığı söylendi. Bu durumda yapılabilir bir şey var mıdır, ortaklığı sonlandırma durumunda benim bu haktan yararlanma imkanım olur mu, bu muafiyete güvenerek de bu işe girdiğim için muhasebecimin bilgisizliğinden zor durumda kaldım. Teşekkürler cevabınız için şimdiden..

    1. Hilal hanım,
     Maalesef ortaklık adına vergi kaydı açıldığı için sizde ortak olarak vergi dairesi kayıtlarına geçtiğiniz için ortaklıktan çıksanız bile bu teşviklerden yararlanamazsınız.

     Mali Müşavir Abdullah Kaya
     0536 569 70 97

 14. merhabalar ben 23 yaşını doldurdum bütün şartlara uyuyorum ilk defa vergi mükellefi oldum fakat dükkan açılış tarihim 10.02.2018 fakat aynı zamanda halkeğitim merkezinde eğitmenlik yaptığım için 4b değil 4a olarak çalışıyor gözüktüm yani bağkurum otomatik olarak durdurulmuştu daha sonrasında işten ayrıldığım için tam 1.06.2018 de bağkurumun başladığı görülüyor yani iş yeri açma tarihim tutmuyor ama bağkur başlama tarihi tutuyor bende budestekten yararlanabilir miyim

 15. Bu destekten gerekli şartları sağlayan ve hali hazırda Hale’n öğrenci olanlar da yararlanabiliyor mu?

 16. ben 24 yasindayim ilk kez is kurdum. acilis temmuz 2018’de yapildi. ancak bu konudan daha yeni haberim oldu. simdi gidip basvurursam kabul edilir mi

  1. Mert bey,
   Biran önce vergi dairesine başvurup genç girişimci istisnasına tabi olduğunuzu bildirip gerekli tanımlamaları yaptırınız.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 17. İyi günler ;
  2019 da mühendis olarak işyerimi açacağım ardından 2.bir işletme daha açmış olsam girişimci desteğinden faydalanmam da sıkıntı olur mu?

 18. Prim teşviki 2019 yılında da devam edecek mi LÜTFEN HEMEN CEVAP VERİRSENİZ ONA GÖRE kaydımı yaptıracağım

  1. Şeyma hanım,
   Teşvik 2019 yılından da devam ediyor. Daha detaylı bilgi almak isterseniz 0536 569 70 97 numaralı telefondan bana ulaşabilirsiniz.
   Mali Müşavir Abdullah Kaya

 19. Merhaba,
  1991 doğumluyum. Şirketi açtım. Ilgili teşvikten yararlanmak istiyorum. Kyk ya olan borcum bu teşvikten yararlanmama engel olur mu?
  Ilavaten ilk olarak hangi kuruma müracaat etmek gerekiyor?

  1. Gamze hanım merhaba,

   Bu teşvik 3 yıllık 75.000,00 tl genç girişimci istisnasından faydalanma hakkı olan girişimciler için geçerli olan bir teşviktir. KYK ya olan borçlarınız bu teşvikten yararlanmanıza engel değildir.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97
   analiz1sm@gmail.com

 20. 2018 ekim ayında bağkurumu başlattım bu teşvikten yararlanabiliyorum, fakat şuan şubat ayındayız ekim ayindan beri yatirdigim primleri geri alabiliyor muyum?

  1. Feyza hanım ,
   Yatırdığınız primleri geri alamazsınız ama ilerde çıkacak primlerden mahsup ettirebilirsiniz.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 21. 29 yaşını doldurmadan ilk defa is yeri açıp ilk defa bağkur kaydı olan bir kisi bir yıllık bağkur desteğinden 29 yaşını doldurana kadar mi yararlanıyor yoksa bir yıl mi. Örneğin 28 yıl 9 ay yaşında olan biri ilk defa is yeri açtığında destekten yararlanıyor ama 3 ay sonra 29 yaşını dolduruyor destekten sadece 3 ay mi yararlanır yoksa bir yıl mi. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 22. Merhaba ben fotoğrafçılıkla ilgili vergi levhası almak istiyorum dışardan çalışıp vergiden muhaf bir şekilde Vergi levhami çıkaracağım ufak bir çocuğum var ve ek gelir olması için bu iş yapmak istiyorum fakat Bağkur ödememi karşılayamıyorum o yüzden bu teşvikten yararlanmak istiyorum sizce yararlanabilir miyim

 23. Merhaba eşim 16 Nisan 2018 vergi mükellefi oldu sanırım Bağkur desteğinden faydalanamıyor sanırım. Bu kısmı anladık Peki vergi desteğin için bu ay çıkan genç girişimcilikten de faydanlanmış olarak gördük peki şuan eşim 11.12.2019 tarihinde tam 30 yaşa tekabül edecek vergi muafiyeti bir daha ki sende devam edecekmi?

  1. Sedat bey,
   Bağlı olduğunuz vergi dairesinin sicil servisine başvurup genç girişimci istisna belgenizi aldınız mı?

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 24. Filiz hanım,
  Memur’un söylediği doğru işe başlama tarihi ile işe başlamayı vergi dairesine bildirme tarihi arasında en fazla 10 gün olması gerekir.

  Mali Müşavir Abdullah Kaya
  0536 569 70 97

 25. iyi günler abdullah bey ben ocak 2019 da iş yeri actım ticari anlamda basladım bagkurluyum ve borcumda yok her hangi bi yere de bir basvuru yapmadım bu konu içerisinde bu prim tesviginden yararlanabilirmiyim

  1. Eren bey merhaba,

   Gerekli şartları taşıyor iseniz vergi dairenize başvurup genç girişimci belgenizi aldıktan sonra bağlı olduğunuz sk müdürülüğünün bağkur servisine başvurmanız gerekiyor.
   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 26. iyi günler 2016 yılında kendi adıma şahıs şirketim vardı 6 7 ay sonra tamamen kapattım Sadece bir miktar bağkur prim borcum kaldı . Şimdi önümüzdeki ay tekrar şahıs şirketi açmak istiyorum 27 yaşındayım bu durumda yararlanabilirmiyim?

 27. Merhaba;

  28 Yaşındayım ve 18.10.2017 tarihinden itibaren vergi mükellefiyim. Ancak Gelir vergisi desteğinden yararlanmaktayım buna ek olarak Bağ-kur Desteğinden yararlanabilir miyim. ?

  Teşekkürler.

  1. Bağkur desteğinden yararlanmanın şartları arasında 01/06/2018 tarihinden sonra işe başlamış olmak yer alıyor. Bu nedenle yararlanamazsınız.
   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 28. Merhabalar ben nisan 17 de 2019 yılında şahıs şirketi açtım genç girişimci desteği altında ve 20 yaşındayım tüm şartları taşıyorum. ama e devletten baktığımda 3 aylık bağkur borcu gözüküyor. ne yapmam lazım ?

  1. Umut bey,
   Vergi dairesinden aldığınız genç girişimci olduğunuzu gösteren yazıyı bağlı olduğunuz sgk müdürlüğüne vermeniz gerekiyor.

   Mali Müşavir Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 29. Merhabalar, ben 15.07.1990 doğumluyum, bir işyerinde 15.06.2019 a kadar sigortalıydım.yeni bir işyeri açtım. Bağkur ve diğer destekten yararlanabilir miyim? Teşekkürler

 30. Merhabalar ben 20.05.1994 doğumluyum ilk defa kendim şahıs şirketi kurup işyeri açmayı düşünüyorum. İnteraktif vergi dairesi sistemine girdiğimde 27.09.2017 tarihinde POTANSİYEL MÜKELLEFİYET (gelir getiri kazanç olmadan ) başlığı var ama daha önce herhangi bir şirket vs kurmadım veya ortağı olmadım . Bu mükellefiyet ne için görünüyor? Ayrıca Bağkur prim desteğinden ve vergi muafiyetinden faydalanabilir miyim? Teşekkür ediyorum .

  1. Ayşegül hanım,
   27.09.2017 tarihinde POTANSİYEL MÜKELLEFİYET (gelir getiri kazanç olmadan ) bu ifade daha önceden herhangi bir işlem için vergi numarası aldığınızı gösterir. Kanunda geçen mükellefiyet ile bir alakası yoktur.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 31. Merhabalar 18/02/1990 doğumluyum 29 yaşındayım. Yani yaşım 29 yıl 5ay oldu. Bu destekten yararlanabilirmmiyim ? Şimdiden teşekkürler.

  1. Aykut bey,
   Verdiğiniz bilgilere göre hesapladığımız zaman 30 yaşından gün almış görünüyorsunuz. Bu nedenle yararlanamazsınız.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 32. Merhabalar
  Ben şahıs şirketimi kapatıp, kardeşim tüm şartları taşıyor kardeşim benim kapattığım şirkete tekrar açılış yapsa
  bu teşvikten kardeşim faydalanabilirmi yani soy isimlerimizin tutması teşvik için sorun yaratırmı

 33. Merhaba,
  09/04/2018 tarihinde işyerimi açtım ve genç girişimci belgemi çıkardım. Ancak bir sene boyunca bağkur muafiyetinden yararlanma olduğunu bilmediğim için yararlanamadım. Geriye dönük hak talep edebilir miyim? Teşekkürler

  1. Burak bey,

   Bağkur muafiyeti 01/06/2018 tarihinden sonra işyeri açan genç girişimcilere tanınmış bir hak olmakta olup açılış tarihiniz 01/06/2018 tarihinden önce olduğu için yararlanamazsınız?

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 34. Merhaba. Daha çnce çiftçi bağkurum vardı ilk defa vergi mükellefi oldum esnaf olarak. Bağkur muafiyetinden yararlanabiliyormuyum. Birde yararlanabiliyorsam eğer benim açılışım 14.01.19 genç girişimciye bu ay başvurdum bağkuruda hiç yatırmadım. Birikmiş borcu siler mi

 35. Ben genç girişimci olarak başladım ve 1 yılım dolmadan işletmeyi devrettim. Bağkur iptal olurmuş olmazsa nasıl iptal edebilirim

 36. Merhaba peki peki avantajlı teklifi kullanırken normal banka kredilerinden de faydalana biliyor muyuz yani 6. Ay sonra falan

 37. Merhaba,
  01/08/2018 Tarihinde Babamın dükkanını kapatıp kendi adıma dükkanı açtık ve bu süre zarfında Bir firmada sigortalı olarak çalışmaktayım. Kasım ayında işten çıkacağım bağkur teşviğinden bende yararlanabilir miyim daha önceden bağkur kaydın bulunmamakta.
  Teşekkür ederim.

  1. Kübra hanım,
   Vergi dairesinden Genç Girişimci istisnasına tai olduğunuzu gösteren yazıyı verirseniz yararlanabilirsiniz diye düşünüyorum.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 38. İşletmemi açalı 1.5 yıl oldu.. Açmadan önce bağkur ve vergi desteği hakkında bir bilgim yoktu. Gündüz bakım evi kreş (okul öncesi eğitim, bebek bakımı, engelli bakımı hariç) suan başvuru yapsam bu olanaklardan yararlanabilir miyim. Ne yapmalıyım.

  1. Kader Hanım merhaba,
   Şartları taşıyorsanız gelir vergisi istisnasından yararlanabilirsiniz ama genede vergi daireniz ile bir görüşün ayrıca eğitim kurumları içinde bazı istisnalar var.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 39. Merhaba;
  25 yaşındayım ve şahıs şirketi kurmayı düşünüyorum, vergilerden tamamen mi muafım yoksa sadece kurumlar vergisinden mi? ayrıca sgk kaydım da yok kendime sgk’dan da muaf mıyım yoksa aylık ödemem gerekiyor mu, çünkü bir süre hiç kazanç elde edemeyebilirim o yüzden bana en kötü zamanımda yani kurulurken vergi kapsamında hiç bir para çıksın istemiyorum cebimden, sizce buna en uygun tüzel kişilik hangisi olur? Limited şirket de düşünmüştüm. Ama orda sanırım vergi muafiyeti yok.

  1. Yukarıda sizin sorunuza bire bir cevap gelmiş. LTD Şirket deği0,l Şahıs işletme açmanız durumunda bu teşviklerden faydalanabilirsiniz. Bağ-Kur primlerinde 1 yıl sıfır ödemesiz, Gelir Vergisinde 3 yıl kadar, 75.000 TL (yetmişbeşbin) kadar kısmı muaf tutuluyor, üzerinde elde ettiğiniz kazanç Gelir Vergisine tabii olacak.

 40. Şu an 24 yaşındayım.Vergi açılışımı 08.01.2020 tarihinde yaptım.Ancak şu aşamada bağkur muafiyetinden yararlanmak istemiyorum,primlerimi ödemek istiyorum.Örneğin 3 sene sonra bu muafiyetten yararlanabilir miyim.Eğer yararlanabilirsem bu ileriye yönelik mi olur yoksa başka bir şekilde mi olur.

 41. Merhabalar.. Yaklaşık 5 aydır bağkur istisnasından faydalanmaktayım. Muvazzaf subay olup iş yerimi kapatmam durumunda borçlandığım bedelin iadesini isterler mi? Mevzuatı okudum bununla ilgili bir bilgi bulamadım. Teşekkürler.

 42. 2020 Ocak şirket açılışımı gerçeklestirdin fakat Ssk’ya bildirim yapmadım 2 ay borç var gerekli şartları da sağlıyorum. Geçmiş dönem borçlar için başvuru yapabiliyor muyuz?

 43. Merhabalar Abdullah Bey,
  Mart 2019 da iş yeri açtım. İş yerini açtığımda genç girişimcilikten haberim yoktu yeni bilgi sahibi oldum. Tüm şartları taşıyorum. Yararlanabilmek için geç mi kaldım ?

 44. Merhabalar ben 04.11.2019 sahış firması olarak şirket açılışı yaptım genç girişimci şartlarını taşıyorum vergi dairesinden genç girişimcilik için yazı aldım ancak SSK ya gidip başvuru yapmadım daha Bağkur borçlarım görünüyor yararlanabilir miyim yoksa geç mi kaldım ?

 45. Merhabalar, 2018 ocak ayında babamın vefat etmesi sonucu şirket miras yoluyla tarafımıza intikal etti. 06.03.2018-20.03.2018 tarihleri arasında 4 B sigorta kaydım bulundu.20.03.2018 den itibaren şirketi devrettim. 18.10.2019 tarihinde ise kendi ofisimi açtım. Bağkur teşvikinden yararlanamayacağım söylendi. Bu kadar kısa bir bağkurluluk ve zorunlu intikal nedeniyle mağduriyetim oluştu. Nasıl bir çözüm önerisi sunabilirsiniz ?

 46. Merhaba ben yeni iş yeri aciyorum 1993 doğumluyum nelerden yararlanabilirim bilgi verirseniz sevinirim

 47. İyi günler,
  26.10.1991 doğumluyum ve şahıs firması kurup genç girişimci desteği olan 75.000,00 tl den faydalanabilir miyim?
  Eğer faydalanabiliyorsam 29 yaşımda olduğum için tek sefer için mi geçerli yoksa 3 yıllık bir süreç için midir?

  Teşekkürler
  İyi çalışmalar.

  1. Erdi bey merhaba,

   30 Yaşınızdan gün almadıysanız 3 yıl yararlanabilirsiniz.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 48. Merhaba
  Ben 2019 nisan ayında iş yeri açtım . Ve başka yerde ssk lı çalışıyordum . 2019 aralık ayında ssk lı çalıştığım iş yerinden ayrılıp işimin başına geçtim ve maddi zorluk sebebi ile bagkur ödemelerimi yapamadım . Şuan basvursam geçmişe dönük bagkur teşvikten yararlanabilirmiyim? İş yerini açalı 1 yıl 4 ay oldu . 1993 doğumluyum ilk iş yeri açılışım.
  Teşekkürler .

  1. Merhabalar Tayfun Bey. Benim durumum da sizinkiyle aynı hemen hemen. Acaba başvuru yapdınız mı sgk ya? ben yaptım ama benim ilk 5 aylık süremi(başkasının yanında çalıştığım süreyi) saymıyorlar. 7 aylık süreyi ödeyip gerisini ödemeyeceklerini bildirdiler. hakkımız 12 ay bağkur desteği olması gerekmiyor mu? size nasıl işlem yaptılar?

 49. Merhabalar, yaşım 22 ben basit usul ticaret yapmak için şahıs şirketi kurdum, bağ-kur vergisi vereceğimi bilmiyordum, şirketi açtığımda da kimse söylemedi, bağ-kur primi desteği aldığımda borçlar silinecek mi? Ve alabilecek miyim desteği? Şirket 7 aydır açık!

 50. Merhaba ben e ticaret için şirket kuracağım fakat zorunlu olarak bağ kurlu olmam gerekiyor. Sgk nin genç girişimci desteğinden e ticaret üzerinden ve home office olarak faydalanabilir miyim?

  1. Ömer bey merhaba,
   Genç girişimci gelir vergisi istisnasına tabi olursanız bağkur desteğinden yararlanabilirsiniz.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 51. Merhaba ben e ticaret için sirket kuracağım fakat zorunlu olarak bağ kurlu olmam gerekiyor. Ben sgk nın genç girişimci desteğinden e ticaret üzerinden ve home office olarak faydalanabilir miyim

 52. Merhabalar, Ben 2.12.2019 da şahıs şirketi kurdum. ve 27 yaşındayım. destekten yararlanabileceğim onaylandı vergi dairesince. lakin ben şirket kurduğumda başkasının yanında sigortalı çalışmaktaydım. Kendi işime 5 ay sonra geçtim. 5 ay boyunca diğer şirket altında sigortam yattı. ve 21.5.2020 tarihinden itibaren benim bağkur borcum işlemeye başladı. Sgk bana şirket açılışından itibaren 1 yıl teşvik hakkım olduğunu söylüyor. Yani 2.12.2020 tarihine kadar teşvikden faydalanabiliyormuşum. Ama bana yapılan destek 1 yıl olmadı henüz. Hakkım olan 5 ay lık süre için teşvikden yararlanamıyor muyum? sorum uzun oldu ama cevaplarsanız sevinirim.Teşekkürler

 53. Merhaba, ben 2017’den beri babam ile birlikte avukatlık yapıyordum. Babam bağkurlu ben sgklı olarak. Yaş kriterim tutuyor. Kendi bağkurumu açıp aynı işyerinde göstererek teşvikten yararlanabilir miyim?

  1. Nur hanım merhaba,
   Kendi adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti tesis ettirecek iseniz Genç girişimci gelir vergisi istisnası ve Bağkur teşvikinden yararlanabilirsiniz.

   Abdullah Kaya

 54. Merhabalar,şu an ben ücretsiz izindeyim pandemiden dolayı istifa etmedim
  Genç girişimci dolayısıyla bağkurum başlar mı?
  Bir de aktif sigortalı olsam bir işyerinde aynı zamanda bu imkana başvursam( bağkur desteğine ) işyerinden ayrılınca bağkur başlar mı??

 55. Merhaba,

  2013 yılında adıma işyeri açıldı, 2 ay aktif kaldı ve hiçbir işlem yapılmadan geri kapandı. Yıllık gelir beyannamesini kontrol ettiğimde tüm değerler ”0” görünüyor. Sadece açılış ve kapanış var yani. Şimdi yeni işyeri açacağım, yaşım tutuyor, bu destekten yararlanabilir miyim?

  Kolaylıklar dilerim.

 56. İyi günler Oğlum 06.02.1992 doğumlu. 2002 yılında eczacı olan babası vefat etti ve eczane oğlumun adına yürüdü fakat yaşı küçük olduğundan bağkur primi yatmadı. 22.01.2021 tarihinde 29 yaşı dolmadan şirket açtı vergi dairesinde bu ilk işiniz değil vergi indiriminden yararlanamazsınız denilmiş Bağkur desteğinden faydalanabilir mi ?

 57. Merhaba
  14.01.2021 tarihinde şirketi kurduk. 20.09.1991 doğumluyum. Vergi dairesinden genç girişimci olduğuma dair yazı çıktı ancak sgk 29 yaşı doldurduğum için kabul etmiyor. Vergi dairesinin verdiği yazıya rağmen sgknın giriş yapamıyor olması doğru mu? Destekten yararlanabilir miyim?

 58. Merhaba,
  Bu desteği alıp yanımda personel çalıştırdığımda verilen bir destek var mı? sgk primi için ne kadar ödeme yapmam gerekir?
  Teşekkürler

 59. iyi günler Abdullah bey:
  1990 doğumluyum benım adıma market açtık.bu destekten faydalanabiliyor muyum?
  ayrıca nereye ne evrak götürülüyor kısacac bilgi verir misniz?
  teşekkrler

  1. Gülgün hanım merhaba,

   18-29 yaş aralığında olan tüm gelir vergisi mükellefleri yararlanabilir.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 60. Merhaba, Genç girişimcilik yasasından faydalanabildiği takdirde açılan şirket bir yılı tamamlamadan kapanırsa ne oluyor. Borç çıkar mı veya bir şey yapmak gerekir mi? Teşekkürler

 61. Merhabalar ben bir anaokulu açtım ve genç girişimcilikten faydalandım.fakat hastaneye gittiğimde Bağkur borcum olduğu söylendi .nasıl düzeltebilirim 1 yıl devlet desteği alacağım söylenmişti.

 62. Merhabalar
  26 yaşımdayım yaklaşık 10 ay önce adıma iş yeri açtım ve muhasebecim uyarmadığı için bağkurumu bu zamana dek kendim ödedim. Başvuru yapsam 1 sene genç girişimci hakkından yararlanıp ödediğim paraları bir sonraki seneye saydırabilir miyim?

  1. Selin hanım merhaba,

   Genç Girişimci istisnasına tabi olduğunuz gösteren yazınız ile bağkur a başvurursanız işleminiz yaptırabilirsiniz.

   Abdullah Kaya
   0536 569 70 97

 63. Merhaba ben genç girişimci
  desteği üzerinden şahıs şirketi açmak istiyorum Aralık ayında şirket açılışı olursa ilk yıl olan 75 bin tl vergi indirimi 1 ay mı gözükücek eğer böyle bir şey varsa ocak ayında açmak daha mı iyi olur şimdiden teşekkür ederim

 64. Merhaba
  Daha önce çiftçilik yaptım ve çiftçi Bağkur prim borcum var Şimdi işyeri açacağım genç girişimci Bağkur desteğinden faydalanabilirmiyim Teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı