Girişimcilik

Siyasi Partilerin Girişimcilik ile İlgili Seçim Vaatleri – İYİ PARTİ

Bu yazımızda İyi Parti’nin yaklaşan seçimle ilgili olarak açıkladığı seçim beyannamesindeki girişimcilik ve inovasyonla ilgili vaatlerini ve planlarını yorum katmadan aşağıda sizin için derledik.

Yazının tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://iyiparti.org.tr/assets/pdf/secim_beyani.pdf

Artık geçmiş iktidar döneminde ihlal edilmesi normalleşen; haberleşme özgürlüğü, düşünceleri açıklama ve yayma özgürlüğü, inanç özgürlüğü, girişim özgürlüğü, toplan ve gösteri yapma özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği başta olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri güvence alna alacağız.

Kitlesel fonlama ve kripto paraya ilişkin hukuki ve idari düzenlemeler yapacağız. Kitlesel fonlamayı “start-up”ların finansa erişimini kolaylaştıracak şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Kripto para gibi gelişmekte olan alanlara ilişkin düzenlemeler yapacağız. Bu yeniliklerin, finansal piyasalar üzerinde yeni riskler oluşturmaması ve teknolojik gelişimin engellenmemesi sağlanarak sağlıklı bir şekilde gelişmesini hedefleyeceğiz.

Finansal Teknolojileri destekleyeceğiz, finansal kapsayıcılığın gelişmesi için farklı finansal uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız.

Gençlerin temel bilimler ve Ar-Ge alanlarında istihdam edilmelerini teşvik edeceğiz. Üniversitelerin Mühendislik, Fen Bilimleri, Tıbbi Bilimler, Bilim ve Teknoloji Fakültelerinden mezun olan öğrencilerin özel sektörün ürem, araştırma, teknoloji ve kuluçka merkezlerinde istihdam edilmeleri halinde; aldıkları ücretin tutarına bakılmaksızın her türlü vergi ve SGK primleri 5 yıl süre ile bütçeden karşılayacağız ve kendilerine net asgari ücret karşılığı ilave ek ödeme yapacağız.

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi oranlarını düşüreceğiz. Tüm dünyada düşürülmekte olan Kurumlar Vergisi oranını önce %20’ye sonra %15’e indireceğiz. Gelir Vergisi tarifesi kademeli olarak asgari %10 ve azami %30 olacak şekilde yeniden belirleyerek ülkemizin yarımcı çekme potansiyeli arttıracağız ve kayıt dışılığı azaltacağız. Böylece vergi tabanının yaygınlaştırılmasını mümkün hale gereceğiz.

Yarım Teşvik Sistemi’ni sadeleştireceğiz. “Yarım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız ve teşvikleri tek elden koordine edeceğiz. Vergi, yarım, dış ticaret ve teşvik mevzuatını sade, basit, anlaşılır ve uygulanabilir hale gereceğiz ve bu sayede yabancı ve yerli sermaye için güvenilir ve öngörülebilir bir yarım ortamı sağlayacağız. Teşvik ve destek sisteminin tek elden planlanması, yönelmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve etkilerinin analiz edilmesi görevlerine haiz, özel sektörün karar mekanizmasında yer aldığı yarı-özerk yapıda, Kalkınma Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, “Yarım Teşvik ve Koordinasyon Kurumu” kuracağız. Mevcut sistemin çok başlı, dağınık, kopuk ve mükerrer, ölçme ve değerlendirmeden yoksun yapısını ortadan kaldıracağız. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını hedefleyen; ihracata yüksek katma değerli üremi, ithalata girdi bağımlılığının azaltılmasını amaçlayan, sermayeyi tabana yayan, bölgesel gelişmişlik farklarını bertaraf eden, ekonomik istikrar ile sağlıklı, güçlü bir kalkınma ve büyüme amacını destekleyen, çevre ve ekolojik yapıya saygılı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını önceleyen, kurallı piyasa ekonomisi ve kurumsallaşmış demokratik yönetim yapısını güçlendiren, uluslararası marka oluşumunu destekleyen nakdi ve gayri nakdi teşvik ve destek politikaları oluşturacağız.

Sürekli uzatılan geçici teşvikler yerine, kalıcı öngörülebilir bir program oluşturacağız. Etki analizleriyle doğru teşvik modelleri seçerek kamu kaynaklarının en etkili şekilde kullanılmasını sağlayacağız.

İhraç ürünlerinin yurt dışı piyasalarda fiyat, kalite, nitelik ve içerik olarak rekabet edilebilirliğinin sağlanması, ihracatın miktar ve değer olarak artırılması, ülkemizde ihraç piyasalarına ürün ve hizmet tedarikinde bulunan firmaların kar ve kazançları ile istihdam ve katma değerlerinin yükseltilmesi gibi hedeflerin yerine gerilmesi için kara, demir, deniz ve hava yolları kesişme noktalarında yer alacak şekilde konumlandırılan bir “E-Ticaret Platformu” kuracağız.

Yerel Araştırma ve Geliştirme Altyapıları Programını hayata geçireceğiz. Yerel ihtiyaçları öncelik verecek şekilde yeni Ar-Ge merkezleri açacağız. Türkiye’de sadece 3 büyükşehirde yoğunlaşmış olan Araştırma ve Geliştirme altyapılarından göreli olarak küçük yerel ekonomiler faydalanamamaktadır. Yerel ihtiyaçları karşılamak üzere o ilin teknoloji geliştirme bölgeleri bünyesinde yeni Ar-Ge merkezleri açılacaktır.

Teknoloji Transfer Ofislerini yaygınlaştıracağız; görev tanımlarını Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalar ile Organize Sanayi Bölgelerindeki işletmeler arasında köprü kuracak şekilde yeniden oluşturacağız.

Yapay zekâ ve siber fiziksel sistemlere dayalı bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin ülkemizde güçlü bir alt yapıya kavuşabilmesi için tüm yasal, idari ve teknolojik düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

İleri Teknoloji Destekleme Programını uygulayacağız. Yarı-iletken üremi ile kritik teknolojilerin geliştirilmesine yönelik büyük ölçekli yarımlara özel teşvikler vereceğiz, akü teknolojileri, biyoteknoloji, insansız hava-kara-deniz araçları, malzeme bilimleri, mekatronik ve robotik, mikro-elektronik ve mekanik sistemler, nanoteknoloji, oyun yazılım ve donanımları, rüzgar ve güneş enerjisi teknolojileri, sensör teknolojileri, siber güvenlik, iletişim cihazları, kayıt-zinciri, yapay zeka ve kablosuz teknolojiler alanında ürem yapacağız, girişimci ve işletmelere bu alanlarda her türlü imkanı sağlayacağız.

Girişimciliği teşvik edeceğiz, Kalkınma Politikalarının Merkezine yerleştireceğiz. Her yaşta girişimciliği özendireceğiz. Girişimciliği yerel ekonomi politikalarının ana unsuru haline gereceğiz. Bu kapsamda, iş planı, finansal ve bilişim okur-yazarlığı ile meslek edinimi, teknik, idari ve mali analizler vd. hususlarında eğimler vereceğiz.

İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programı uygulayacağız. İnternet ve Teknoloji Girişimciliğini geliştirmek üzere; destekleri Mentorluk ve Nakdi olarak iki aşamada sağlayacağız. Uygulamalı internet girişimciliği derslerini eğim müfredatına dahil edeceğiz. Melek yarımcılık ve mentorluk ağları geliştireceğiz. Örnek teşkil edecek başarılı girişimciler aracılığı ile ülke genelinde, gençlere yönelik tanım etkinlikleri düzenleyeceğiz. Girişimcilik projeleri için yarışmalar düzenleyeceğiz ve bu alanda başarılı olmuş birey ve şirketleri ödüllendireceğiz. Üniversitelerde internet girişimciliğini konu alan dersler ve seminerlerin, girişimcilik alanında uzman danışmanlarca verilmesini sağlayacağız. İnternet ve Teknoloji Girişimciliği Destek Programını hayata geçireceğiz. Gerekli mevzuat altyapısını hazırlayarak uygulamaya geçireceğiz. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının yerli teknoloji girişimleri ile çalışmalarını teşvik ederek girişimcilerin erken aşamada müşteri bulmalarını ve hızlı büyümelerini kolaylaştırıcı tedbirler alacağız. Erken aşama teknoloji yarımcılarının ve girişimcilerinin yarım süreçlerinde yaşadıkları zorlukları gidermeye yönelik hukuki zemin iyileştirmelerinin yapılmasını ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesini sağlayacağız.

Girişimcilerin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaştıracağız. Girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici mekanizmalar tasarlayarak hayata geçireceğiz. Türkiye’deki girişimcilerin yurt dışı pazarlara açılmasını, yurt dışındaki şirketlerin Türk şirketlerini tanımasını, iş birliktelikleri yapmasını ve uluslararası teknoloji ekosisteminde Türkiye’nin aktif olarak yer almasını sağlayacağız ve buna yönelik yapı ve organizasyonlar kuracağız. İşletmelerin teknoloji, yönetim, ihracat becerileri, uluslararasılaşma, ihracat arşı, yeni ürün geliştirme, Ar-Ge ve Patent süreçleri, Markalaşma, Pazarlama, ERP kullanımı, İş Planı Geliştirme, B2B vb. alanlarda kapasite geliştirilmesi için yine bölge bazında farklılaştırılmış programlar tasarlayarak, bu konuda gerekli destekleri vereceğiz.

CHP’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

AKP’NİN GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ VAATLERİ

Benzer Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ayrıca Kontrol Edin

Close
Close